Награда за “Клиентски фокус “– ще бъде наградена фирмата която успее да демонстрирара връзката между обслужването на клиентите и печалбата, наградата “Клиентски фокус” признава тези, които непрекъснато се стремят да надминат очакванията на клиентите, водещите в отрасъла стандарти на обслужване и подобряване на връзката клиент по време на, и след приключване на сделката/услугата.

Журито ще разгледа как организацията измерва удовлетвореността на клиентите, колко ефективно се разглеждат получените жалби и как обслужването на клиентите е подобрило търговското представяне. Отворена за всички организации в публичния, частния и третия сектор, тази награда ще бъде насочена към организацията, която най-добре може да демонстрира как е допринесла стратегията ѝ, за обслужването на клиенти; Информация за Деси: – трябва да се намери спонсор за всяка от категорийте и това да бъде обявено в сайта;да намери жури и да предостави инфото на Ирена. Текста с червените букви – не съм сигурна дали е правилно така, че търся отговор

Категорията е Отворена за кандидатстване за всички организации в публичния, частния и третия сектор, тази награда ще бъде насочена към организацията, която най-добре може да демонстрира как е допринесла чрез стратегията си за подобреното обслужване на клиенти със следните под-категорий:

 • Повишен пазарен ръст или пазарен дял
 • Подобрено финансово представяне
 • Вградена етика и практика подобряваща клиентските очаквания
 • Подобрена доставка на клиентски услуги и ангажираност (отговорност) към клиентите
 • По-ефективно управление и лидерство
 • По-ангажиран и мотивиран персонал
 • Оптимизирани иновации и подобрени оперативни постижения

 

 

Награда за “Нов бизнес на годината”

Ако сте нова компания с висока производителност и новаторски блясък, нещо, с което можете да кажете че се отличавате и държите да покажете на значимостта на вашата организация, това може да бъде заслужената от вас награда. Тази награда признава онези, които са надхвърлили първоначалните си цели за растеж и вече показват значимост в индустрията.

Наградата за Нов Бизнес на Годината признава онези, които са надхвърлили първоначалните си цели за растеж и вече показват значимост в рамките на индустрията, в която работят. Спечелелият наградата ще демонстрира, че бизнес концепцията която следва преодолява предизвикателствата, има установена ясна представа за пазара на който оперира и има данните за повишена ефективнос и успех и потенциално разрастване.

Отворена за всяка организация в Обединеното кралство и на територията на България, която на която началото е поставено преди не повече от 3 години, тази награда ще бъде връчена на компанията, която най-добре демонстрира следното:

 • Значителен ръст чрез изпълнение и превишаване на поставените ключови цели
 • Иновации чрез продукти и услуги
 • Разглеждане на ангажираността на персонала и удовлетворенността на клиента
 • Ефективно лидерство и визия
 • Етичен подход към бизнеса
 • Планове за поддръжка на финансовия растеж
 • Финансите са в крак с бизнес стратегията

 

 

Награда за “Работодател на годината” – Награждавайки организациите, които реализират най-добрата възвращаемост на инвестициите в областта на човешки ресурси , тази Награда признава стратегията на служителите, която най-добре привлича запазва и развива таланта – и как тя допринася за устойчивият растеж и спомага при избора на работодател сред работници и специалисти.

Журито ще търси доказателства за това как служителите в дадена организация са ангажирани със стратегическите цели и ценностите на компанията; как човешките и подкрепящите ресурси са оптимизирани за постигането и поддържането на търговски успех и конкурентна способност. Те също така ще търсят доказателсва за инвестиции направени в персонала, инициативи за създаване на по-добре развиваща се култура и въздействието, което това оказва върху търговското представяне.

Отворена за организации от частния, държавния и третия сектор, тази награда ще разпознае предприятието, което доведе до доказване на високи постижения в следните ключови области

 • Методи за Развитие, задържане и набиране на персонал

• Лидерство и управление• Иновация и функционално отличие• Вградена етика и култура• Креативно и съвместно обслужване на клиенти• Повишен ръст на пазарният дял• Подобрено финансово развитие

 

 

Награда за “Износител на годината” – Признавайки българските фирми, които са постигнали най-високите и най-устойчиви нива на международния растеж чрез износ, тази награда се фокусира върху всички аспекти на износа и търси модели за устойчив износ и иновативни практики.

Категорията е Отворена за кандидатстване за всяко предприятие в Обединеното кралство, което постига растеж на износа или увеличение на приходите от операции в чужбина, съдиите ще търсят организацията, която най-добре може да демонстрира:

 • Увеличаване на пазарния дял чрез износ
 • Значителен растеж или разширение
 • Потенциал и план за устойчив растеж
 • Иновации в продукти, услуги или процеси, които дават възможност за експортиране
 • Международна ангажираност
 • Ефективно лидерство и управление
 • Етичен подход към бизнеса
 • Силни бизнес резултати

 

 

Награда за “Малък до среден бизнес на годината” – отбелязвайки приноса на Малките и Средните на размер бизнеси за икономиката на Обединеното кралство и България, тази награда отличава тези компании, които демонстрират равномерен финансов растеж и силни финансови резултати, разбира своите клиенти, има ангажирана постоянна работна сила с ефективно лидерство и непрекъснато внедрява новаторски идеи с цел растеж.

Категорията е Отворена за кандидатстване за всички организаций с оборот от не повече от 25 милиона лири/Български лева през последната финансова година;, тази награда ще бъде връчена на компанията, която най-добре демонстрира следното:

 • Утвърдена пазарна позиция
 • Отличен растеж или разширение на пазара на който оперира
 • Иновации в продукти, услуги и процеси
 • Ангажиране на клиенти и служители
 • Ефективно лидерство и управление
 • Етичен подход към бизнеса
 • Силни бизнес резултати

 

Награда за “Новаторство” – Тази награда разпознава успешното прилагане на всяка форма на иновация в дадената компания, отбелязвайки идеите, които са имали най-голямо въздействие върху дадена организация или индустрия Независимо дали иновацията е нов продукт, услуга или подобрение на дадена практика и работна култура, журито ще търси доказателства за това как иновациите са разработени и приложени за подобряване на търговското представяне, оперативната ефективност и ангажираност на работещите и обслужването на клиентите. Отворена за всяка организация, работеща в публичния, частния или третия сектор, тази награда ще бъде връчена на компанията, която най-добре демонстрира новаторство или новаторски подход, който:• Създава конкурентно предимство• Допринася за значителният растеж на компанията и/или индустрията

• Трансформира в положителна насока организацията или по-широката индустрия

• Подобрява цялостното финансово състояние на компанията или индустрията

• Демонстрира постигнати оперативни постижения

• На лице са изградени етични и устойчиви бизнес практики

• Помага на персонала да осигури по-добро обслужване на клиентите

• Наличен е повишен пазарен дял и лоялност към клиентите

Основни критерии и Пропорция на заложеният общ резултат

 

 

Награда за “Принос за устойчивост в опазването на околната среда”

Награда ще бъде връчена на организацията, която най-добре може да демонстрира изключителен ангажимент към подобряване и поддържане на околната среда и на работното място.  Тази награда ще бъде връчена на организацията, която най-добре може да демонстрира изключителен ангажимент за устойчивост в опазването на околната среда. Съдиите ще търсят доказателства за това как един устойчив подход е подобрил търговското представяне, конкурентоспособността, възприятието на клиентите, ангажираността на персонала и продължаващата финансова мощ без това да навреди на околната среда и спазвайки човешките права и установените практики за толерантност към животните. Фокусирайки се върху политики или проекти, които оказват положително въздействие върху обществото и околната среда, както и върху икономиката, съдиите ще търсят примери за това, където организацията не само е променила поведението си вътрешно, но също така спомага за промяна на поведението сред клиентите и доставчиците.

 • Категорията е отворена за всички организации в публичния, частния и третия сектор, тази награда ще бъде връчена на компанията, която най-добре демонстрира отлични постижения в следното:
 • Модел на устойчив бизнес растеж
 • Как работещите, клиентите и всички по работната верига а дори и извън, биват ангажирани с инициативи за устойчиво развитие.
 • Как устойчивостта е внедрена в корпоративната култура
 • Влияние на устойчивостта върху рентабилността или финансовото състояние
 • Иновация на модела за устойчивост и неговото прилагане
 • Лидерство и управление на политиката и инициативата за устойчиво развитие
 • Влияние върху нагласите в по-широката бизнес общност
 • Как биват измервани резултатите по категорията и представянето на такива.

 

 

Награда за “Интернет бизнес на годината”  Категорията е отворена за всяка организация, оперираща онлайн, тази награда признава най-доброто оптимизиране на всички аспекти на електронната търговия за постигане на растеж и силно финансово развитие.  Оценявани в контекста на цялостната стратегическа визия на организацията и плана за устойчив растеж, журито ще търси доказателства за изключителното обслужване на клиентите чрез доставка, ангажираност и функционалност на сайта, сигурност, иновационност, етична практика и ръст на продажбите

Организации, базирани в Обединеното кралство и България, ще бъдат оценявани по следните критерий:

Основни критерии и Пропорция на заложеният общ резултат

Търговско представяне

§ Разширяване и растеж

§ Иновации и доставка

§ Интеграция с цифрово генериране

§ Политика за сигурност, данни и етична търговия

§ Ангажиране на персонала

§ Обслужване на клиенти

§ Лидерство и управление

 

Награда за “Оказано положително социално въздействие” – Наградата за положително социално въздействие се връчва на организации, които допринасят за социалното развитие чрез редица инициативи за социално въздействие. Това се измерва Като се подчертава ролята на организацията в частния или публичния сектор за справяне със социалните предизвикателства, подобрявайки общностите, в които те работят. Наградата за Положително Социално въздействие ще отличи тези, които постигат това чрез инициативи за партньорство, инвестиции, промоции и инициативи осъществявани същевременно от лидерите на организацията и от работещите в нея. Журито ще разгледа евентуални показатели за това къде тези организации са внедрили своите принципи, как това е осъществило съответните търговски цели и как постигнатите резултати са въздействали положително и трайно върху общността. Ще се наблегне на пионерни идеи и подходи, които могат да бъдат адаптирани в други сфери на обществените услуги. на модели за устойчивост и потенциал за трайно подобрение също ще бъдат взети предвид. Номинацията е отворена за всички организации, тази награда ще бъде връчена на компанията, която най-добре демонстрира следното:

§ Устойчив растеж и финансово представяне

§ Новаторство и творчество

§ Влияние и подобрение

§ Ангажиране на клиенти

§ Лидерство и управление

§ Етичен бизнес модел

§Ангажиране и развитие на персонала

 

 

Награда за “Предприемач на годината” – лидер, който вдъхновява и служи за модел чрез своят новаторски стил. Лидер постоянен растеж и силно финансово присъствие на пазара.

Категорията “Предприемач на годината” цели да разпознае потенциала, който съществува при лидерите на най-обещаващите компании в Обединеното кралство и България.. Отворена за всеки първи основател на бизнеса, който оперира на пазара не повече от 18 месеца или по-малко взимайки предвид начална дата 1 април 2017 г., тази награда признава онези, които демонстрират предприемаческата способност, търговска проницателност, визия, амбиция и стремеж към изграждане.

Какво предлага пазарът които сте идентифицирали,за развитието Ви, моделът който сте избрали за да се възползвате от него и как това ви отличава от конкурентите ви.§ Вашата лична история (ако е подходящо), кариерата до момента и всяка важна според вас допълнителна информация. § Обяснете как определяте растежа (т.е. приходите / печалбата, персонала, базата от клиенти, регионално и международно развитие, опазване на околната среда и т.н.) и ключовите събития, постигнати през последните 18 месеца§ Описание на тези ключови примери за това как вашата управленска структура или лидерска философия са довели до подобрение в бизнеса през последните 18 месеца§ Примери за конкретни случаи и данни от горната линия, за да обясните как сте увеличили клиентската си база или ангажираност от съществуващи клиенти през последните 18 месеца и как това се отразява върху финансовото състояние.§ Опишете накратко процесите или програмите, които сте въвели, за да ангажирате персонала си със успешното изпълнение на стратегията или визията си , или тези които са ги оправомощили да създават растеж или да подобряват ефективността.

§ Очертайте ключовите иновации, които сте въвели или разработили, които са създали конкурентно предимство за вашия бизнес – и въздействието върху по-широката индустрия, ако е приложимо. Накратко обяснете процесите, които сте въвели, за да вградите новаторска култура.

§ Моля, очертайте плана, за да поддържате Вашия финансов успех и това, което смятате, че ще доведе до растеж в бъдеще

§Моля, посочете най-високата стойност на приходите и нетната печалба за текущата година, предходната година и прогнозата за търговия (ако е възможно) за следващата година. Този въпрос ще се отнася до елемента на финансовата ефективност на критериите, който представлява 10% от общия резултат

 

bg_BG